VNU

Actievoorwaarden BouwBeurs 2015 Foto – Facebook actie


Bij deze actie maakt de Deelnemer kans op gratis toegang voor de Deelnemer en 9 collega’s tot het BouwBeursFeest welke plaatsvindt op woensdag 11 februari 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht t.w.v. € 400,-, hierna te noemen: "Actie", die wordt georganiseerd door Jaarbeurs B.V. gevestigd te Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, hierna gezamenlijk te noemen: "Organisator". Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

Artikel 1 Algemeen
• Deelname aan de Actie is mogelijk van 19 mei t/m 15 juni 2014.
• Om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs, dient de Deelnemer een foto te plaatsen als volgt:
o Like onze pagina www.facebook.com/bouwbeurs
o Upload je leukste, gekste, meest verrassende foto die bewijst dat het gewoon léuk is in de bouw.
o Zet jouw gedeelde foto openbaar zodat wij hem kunnen terugvinden.
o De organisatie van de wedstrijd accordeert jouw foto zodat deze verschijnt op de tijdlijn van facebook.com/bouwbeurs.
o Vanaf dan kun je de foto delen en eventuele vrienden die ook op de foto staan, taggen.
o De foto met de meeste likes wint!
• Indien de foto tijdens de actie zelf door een van onze promotiedames is geschoten en geplaatst op www.facebook.com/bouwbeurs dient de volgende acties door de Deelnemer ondernomen te worden:
o Like onze pagina www.facebook.com/bouwbeurs
o Zoek je eigen foto op in het album van jouw actiedag en klik op je foto.
o Deel je foto op je eigen tijdlijn (via de balk onder je foto) en tag eventuele vrienden die ook op de foto staan.
o Zet jouw gedeelde foto openbaar zodat wij hem kunnen terugvinden.
o De foto met de meeste likes wint!
• Deelnemers verklaren middels deelname aan deze foto – Facebook actie uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto's bezitten en vrijwaren de Organisator van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator. Stockfoto's mogen derhalve niet worden ingezonden.
• Indien er meerdere personen op de foto staan dan is degene die als eerste de foto plaatst en deelt de eigenaar en wordt door de Organisator gezien als Deelnemer.
• Door deel te nemen aan de Actie geeft de Deelnemer de Organisator het onbeperkte recht de ingezonden foto's zonder enige vergoeding (aan de Deelnemer) en vrij van (re)productierechten op haar website te publiceren of op enigerlei andere wijze, in welk medium dan ook, te vermenigvuldigen, zoals maar niet gelimiteerd tot promotiemateriaal van de BouwBeurs. De Organisator is hierbij niet verplicht de naam van de Deelnemer te vermelden.
• Foto's waarop mogelijk portretrecht rust van derden (bekende Nederlanders, fotomodellen, etc.), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweld verheerlijkende of excessief leed-uitbeeldende foto's zijn uitgesloten van deelname. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
• Deelnemers dienen om mee te mogen doen 18 jaar of ouder te zijn. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
• Deelnemers aan deze actie dienen aantoonbaar werkzaam te zijn in de bouwsector.
• Deelname aan de Actie door werknemers van Jaabeurs B.V. en andere personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van deze Actie, zijn uitgesloten.
• Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Artikel 2 Prijzen
• De te winnen prijs is gratis toegang tot het BouwBeursFeest voor de Deelnemer en 9 collega’s t.w.v. Euro 400-. Het BouwBeursFeest vindt plaats op woensdag 11 februari 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Artikel 3 Uitkering van de prijzen
• De Organisator bepaalt de winnaar aan de hand van het hoogst aantal likes die een foto heeft verkregen. De Deelnemer die op 15 juni 2014 om 17.00 uur de meeste likes heeft is de winnaar. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk 1 juli 2014 persoonlijk en schriftelijk door de Organisator op de hoogte gesteld.
• Indien een Deelnemer de prijs heeft gewonnen, zal worden gevraagd om nadere informatie om de prijs te kunnen uitkeren aan de Deelnemer.
• De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
• Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

Artikel 4 Gebruik gegevens
• Indien de Deelnemer wint, geeft de Deelnemer hierbij aan de Organisator toestemming om naam van de Deelnemer en/of beeldmateriaal waarop de Deelnemer is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking en de gewonnen foto) op haar website te publiceren of op enigerlei andere wijze, in welk medium dan ook, te vermenigvuldigen, zoals maar niet gelimiteerd tot promotiemateriaal van de BouwBeurs.
• Indien een Deelnemer een prijs wint, zullen nadere gegevens worden gevraagd. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens van de Deelnemers is te raadplegen in het Privacy Statement.
• De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens tijdens de Actie correct, up-to-date en volledig zijn.
• Indien een Deelnemer een prijs wint, zullen nadere gegevens worden gevraagd. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens van de Deelnemers is te raadplegen in het Privacy Statement.

Artikel 5 Rechten van Organisator
• De Organisator behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens De Organisator of derden.
• De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, de vastgestelde datum van het BouwBeursFeest en/of accommodatie te wijzigen, dan wel besluiten het BouwBeursFeest geen doorgang te doen vinden, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
• Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige reden een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Organisator, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
• De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
• Meer specifiek zijn Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:
• enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
• voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
• gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen;
• voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie.

Artikel 7 Diversen
• De Organisator heeft het recht de organisatie van de Actie over te dragen aan Jaarbeurs B.V.
• Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 8 Informatie
• Indien u opmerkingen heeft of meer informatie wenst omtrent onderhavige Actie, dan kunt u dit schriftelijk mededelen aan Jaarbeurs B.V., t.a.v. Mevrouw C.J.M. Berends, Postbus 8500, 3503 RM Utrecht. 

 

Actievoorwaarden BouwBeurs 2015 9 Dart actie

Bij deze actie krijgen de 5 personen, hierna te noemen Deelnemers, met de hoogste scores van de BouwBeurs 9 Dart actie, gratis toegang voor de Deelnemer en 9 collega’s tot het BouwBeursFeest welke plaats vindt op woensdag 11 februari 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht t.w.v. € 400,-, hierna te noemen:"Actie", die wordt georganiseerd door Jaarbeurs B.V. gevestigd te Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, hierna gezamenlijk te noemen: "Organisator". Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

Artikel 1 Algemeen
• Deelname aan de Actie is mogelijk van 19 mei t/m 3 juni 2014;
• Per bouwplaats/bouwmarkt mogen maximaal 5 personen meespelen;
• Per persoon mogen er 9 darts gegooid worden;
• De punten van de 9 darts worden bij elkaar opgeteld, volgens de officiële reglementen van de Nederlandse Darts Bond officiële telling
• Degene met het hoogste totaal is de Winnaar van de bouwplaats/bouwmarkt;
• De scores worden dagelijks bijgewerkt op de actiesitewww.leukindebouw.nl ;
• De 5 winnaars met de hoogste scores mogen met 9 collega’s naar het BouwBeursFeest komen op woensdag 11 februari 2015;
• De actie loopt van 19 mei t/m 3 juni 2014;
• Uiterlijk 5 juni 2014 ontvangen de winnaars persoonlijk bericht;
• Deelnemers dienen om mee te mogen doen 18 jaar of ouder te zijn. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deelnemers aan deze actie dienen aantoonbaar werkzaam te zijn in de bouwsector.
• Deelname aan de Actie door werknemers van Jaarbeurs B.V. en andere personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van deze Actie, zijn uitgesloten.
• Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Artikel 2 Prijzen
• De te winnen prijs is gratis toegang tot het BouwBeursfeest voor de Deelnemer en 9 collega’s t.w.v. Euro 400-. Het BouwBeursFeest vindt plaats op woensdag 11 februari 2015 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Artikel 3 Uitkering van de prijzen
• Indien een Deelnemer de prijs heeft gewonnen, zal worden gevraagd om nadere informatie om de prijs te kunnen uitkeren aan de Deelnemer.
• De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
• Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

Artikel 4 Gebruik gegevens
• Indien de Deelnemer wint, geeft de Deelnemer hierbij aan de Organisator toestemming om naam van de Deelnemer en/of beeldmateriaal waarop de Deelnemer is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking en de gewonnen foto) op haar website te publiceren of op enigerlei andere wijze, in welk medium dan ook, te vermenigvuldigen, zoals maar niet gelimiteerd tot promotiemateriaal van de BouwBeurs.
• Indien een Deelnemer een prijs wint, zullen nadere gegevens worden gevraagd. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens van de Deelnemers is te raadplegen in het Privacy Statement.
• De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens tijdens de Actie correct, up-to-date en volledig zijn.
• Indien een Deelnemer een prijs wint, zullen nadere gegevens worden gevraagd. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens van de Deelnemers is te raadplegen in het Privacy Statement.

Artikel 5 Rechten van Organisator
• De Organisator behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens De Organisator of derden.
• De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, de vastgestelde datum van het BouwBeursFeest en/of accommodatie te wijzigen, dan wel besluiten het BouwBeursFeest geen doorgang te doen vinden, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
• Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige reden een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Organisator, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
• De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
• Meer specifiek zijn Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:
• enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
• voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
• gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen;
• voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie.

Artikel 7 Diversen
• Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 8 Informatie
• Indien u opmerkingen heeft of meer informatie wenst omtrent onderhavige Actie, dan kunt u dit schriftelijk mededelen aan Jaarbeurs B.V., t.a.v. Mevrouw C.J.M. Berends, Postbus 8500, 3503 RM Utrecht.

 

Actievoorwaarden BouwBeurs 2015 BouwBeursBabe actie

Bij deze actie ontvangt de Deelnemer assistentie van een promotiedame tijden de Bouwbeurs editie 2015, hierna te noemen: "Actie", die wordt georganiseerd door Jaarbeurs B.V. gevestigd te Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, hierna gezamenlijk te noemen: "De Organisator". Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

Artikel 1 Algemeen
• Deelname aan de Actie is mogelijk van 19 mei t/m 31 augustus 2014 en op de volgende voorwaarden:
Deelnemer is uiterlijk 31 augustus 2014 bezocht door het promotieteam van de Organisator en in bezit van de actieflyer: en
Deelnemer is een exposant van de BouwBeurs editie 2015 en is uiterlijk 31 augustus 2014 een overeenkomst van deelname aan de Bouwbeurs editie 2015 met de Organisator;
• Deelname aan de Actie door werknemers van Jaarbeurs B.V. en andere personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van deze Actie, zijn uitgesloten.
• Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Artikel 2 Prijzen
• De te ontvangen prijs is een dagdeel, zijnde 4 uur, assistentie van een promotiedame tijdens de BouwBeurs 2015 t.w.v. Euro 100-.

Artikel 3 Uitkering van de prijzen
• Indien de inschrijving, bevestiging deelname, aan de BouwBeurs 2015 is geschied tussen 19 mei en 31 augustus 2014 geeft dit garantie op de beschikbaar gestelde prijs.
• Indien een Deelnemer de prijs heeft verkregen, zal worden gevraagd om nadere informatie om de prijs te kunnen uitkeren aan de Deelnemer.
• De Organisator bepaalt wanneer de Deelnemer tijdens de BouwBeurs de promotiedame ter beschikking heeft.
• De promotiedame wordt ingezet om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk bezoekers naar de stand van de Deelnemer komen en de bezoekers van de standruimte te ontvangen en te introduceren bij de standbemanning van de stand van de Deelnemer.
• Het is niet toegestaan om de promotiedame voor andere doeleinden in te zetten.
• De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
• Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

Artikel 4 Gebruik gegevens
• Indien de Deelnemer wint, geeft de Deelnemer hierbij aan de Organisator toestemming om naam van de Deelnemer en/of beeldmateriaal waarop de Deelnemer is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking en de gewonnen foto) op haar website te publiceren of op enigerlei andere wijze, in welk medium dan ook, te vermenigvuldigen, zoals maar niet gelimiteerd tot promotiemateriaal van de BouwBeurs.
• Indien een Deelnemer de prijs verkregen heeft, zullen nadere gegevens worden gevraagd. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens van de Deelnemers is te raadplegen in het Privacy Statement.
• De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens tijdens de Actie correct, up-to-date en volledig zijn.
• Indien een Deelnemer een prijs wint, zullen nadere gegevens worden gevraagd. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens van de Deelnemers is te raadplegen in het Privacy Statement.

Artikel 5 Rechten De Organisator
• De Organisator behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens De Organisator of derden.
• De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
• Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige reden een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en De Organisator, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
• De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
• Meer specifiek zijn De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:
• enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
• voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
• gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen;
• voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie.

Artikel 7 Diversen
• Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal De Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 8 Informatie
• Indien u opmerkingen heeft of meer informatie wenst omtrent onderhavige Actie, dan kunt u dit schriftelijk mededelen aan Jaarbeurs B.V., t.a.v. Mevrouw C.J.M. Berends, Postbus 8500, 3503 RM Utrecht.